body { margin:0px; } Ministarstvo privrede HNK WOWSlider generated by WOWSlider.com

KABINET MINISTARSTVA - OPIS POSLOVA

Kabinet Ministarstva  obavlja  protokolarne  poslove za ministra u vezi s realizacijom programa aktivnosti ministra, poslovi u vezi odnosa sa sredstvima javnog priopštavanja i internog informisanja, poslovi u vezi s osiguranjem pravodobne dostave materijala za Vladu i Skupštinu Kantona,  izrađuje izvještaje o ostvarivanju plana rada Ministarstva;  poslove planiranja i razvoja informacijskog sistema u Ministarstvu, utvrđuje strategiju korištenja resursa i informacijskog sistema, prikuplja, obrađuje i distribuira podatke, prati korištenje resursa, analizira rezultate primjene računara i opreme instalirane u Ministarstvu, izrađuje plan i program informatičkog osposobljavanja službenika i pripravnika Ministarstva, utvrđuje i ostvaruje potrebe povezivanja s drugim ministarstvima i organima uprave, održava WEB stranice Ministarstva s uključenjem na Internet, izrađuje softwere za potrebe Ministarstva.
Kabinet vodi drugostepeni upravni postupak, provodi upravni nadzor u područjima iz djelokruga Ministarstva, učestvuje u  pripremi izrade zakona i drugih propisa u saradnji s drugim organizacijskim jedinicama, ostvaruje saradnju s organima jedinica lokalne samouprave glede primjene zakona i drugih propisa, izradi uvjerenja, potvrda i druge akte, sarađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja,  odgovora na predstavke i pritužbe građana u odnosu na upravni postupak, obavlja kadrovske poslove, prati i provodi mjere kadrovske politike Ministarstva, obavlja poslove oko izbora kandidata za prijem u radni odnos, raspored službenika i pripravnika, učestvuje u izradi i realizaciji programa stručnog usavršavanja, prati statusna prava radnika i njihov rad, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga skladno zakonu i drugim propisima.
Također obavlja finansijske, računovodstvene i opće poslove za potrebe Ministarstva, a koje se odnose na realizaciju rada i aktivnosti ministra, a posebno: organizuje rad računovodstveno-finansijskog poslovanja skladno zakonskim odredbama i posebnim napucima ovlaštenih organa, planira godišnja finansijska sredstva na nivou Ministarstva, te po potrebi predlaže i izrađuje preraspodjelu planova; izrađuje mjesečne izvještaje o  utrošenim sredstvima po svim pozicijama proračuna i mjestu nastajanja, izrađuje kvartalne i unutar kvartalnih, mjesečne finansijske planove skladno odobrenim sredstvima za fiskalnu godinu,, prati izvršenje finansijskog plana proračuna, te obavlja usklađivanja primljenih sredstava po skupinama, podskupinama i odjeljcima računa računskoga plana, vodi i iskazuje podatke o stanju i promjeni imovine, obveza i izvora vlasništva, inicira pripreme i osigurava prijedloge za redoviti godišnji popis materijalne imovine, izrađuje godišnje i polugodišnje finansijske izvještaje, prati zakonske propise iz područja finansijsko-računovodstvenog poslovanja; kontroliše naloge za subvencije te daje nalog za plaćanje istih; gotovinske isplate, obavlja obračun i likvidira putne naloge za službena putovanja, obračunava plaće i naknade radnicima, organizuje način internog zaduživanja radnika s materijalnom imovinom, obračunava ugovore o djelu i obavlja plaćanje obaveza po istoj osnovi;  prati namjensko trošenje proračunskih sredstava odobrenih Ministarstvu, kontroliše usklađenost nabavke roba i usluga skladno zakonskim propisima; sudjeluje u izradi finansijskih i drugih izvještaja, kontroliše tehničku i finansijsku obradu zahtjeva za dodjelu potpora i subvencija iz ovlasti Ministarstva; obavlja poslove urudžbiranja, otpreme pošte i neposredne dostave pošte,  poslove službenih putovanja za potrebe Ministarstva, poslove ekonomata, obavlja poslove prepisa i umnožavanja materijala, te tehničke i pomoćno tehničke poslove.

 
Posljednje vijesti

.
.
15.11.2023.
3. poziv u okviru projekta Challenge to change 3.0 za inovativne privredne subjekte
.
.
06.11.2023.
Obavještenje - Obrasci Izvještaja o utrošku sredstava po Javnom pozivu 2023. godine
.
.
27.09.2023.
UNDP: GED - Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava malim i srednjim preduzećima (MSP) u BiH
.
.
18.08.2023.
Održana panel diskusija: Kako uspostaviti uspješnu i dugoročnu poslovnu saradnju s dijasporom?
.
.
17.08.2023.
Obavještenje za korisnike poticajnih sredstava Ministarstva privrede HNK - Revidirani zahtjevi
.
 
 
         
  Naslovna
Javni konkursi
Pitanja i odgovori
Arhiva vijesti
Kontakt

Linkovi
Ministarstvo
Djelokrug i osnovni dokumenti
Šema organizacije
Ministar
Savjetnik ministra
Sektori u ministarstvu
Kabinet ministarstva
Sektor za razvoj male privrede
Sektor industrije, energetike i rudarstva
Sektor poduzetništva i obrta
Inspektorat
Zakonska regulativa
Zakoni
Dokumenti
Pravilnici
Ostala preuzimanja

         
.
Ministarstvo privrede/gospodarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona
Copyright 2014 | Sva prava pridržana