body { margin:0px; } Ministarstvo privrede HNK WOWSlider generated by WOWSlider.com

MINISTAR - BIOGRAFIJA

Radom Ministarstva rukovodi ministar koji se imenuje i smjenjuje u skladu sa zakonom. O svim bitnim pitanjima iz djelokruga Ministarstva odlučuje ministar. Sve akte iz nadležnosti ministarstva potpisuje ministar. Ministar posebnim rješenjem može ovlastiti i duge državne službenike da potpisuju određene pojedinačne akte.
Ministar, u skladu sa zakonom, predstavlja i zastupa Ministarstvo, te rukovodi njegovim radom, a naročito:

  • provodi odluke i zaključke Vlade kantona,
  • donosi provedbene propise kad je na to zakonom ili drugim propisom ovlašten,
  • predlaže vladi nacrte i prijedloge propisa iz djelokruga Ministarstva,
  • brine o zakonitom i blagovremenom izvršavanju zakona i drugih propisa, te o pitanjima od zajedničkog interesa,
  • osigurava suradnju Ministarstva s drugim tijelima vlasti, s nosiocima izvršne vlasti u jedinicama lokalne samouprave  i pravnim osobama koja imaju javna ovlaštenja da provode kantonalne propise, te drugim pravnim osobama,
  • prema službenicima i namještenicima poduzima mjere utvrđene zakonom i drugim propisima u slučaju povrede službene dužnosti.

Ministar poduzima i druge radnje u izvršavanju obaveza i koristi ovlaštenja utvrđena posebnim zakonom i drugim propisom.

Kratka biografija Ministra privrede/gospodarstva HNK:

Ime i prezime: Zanin Vejzović


 
Posljednje vijesti

.
.
15.11.2023.
3. poziv u okviru projekta Challenge to change 3.0 za inovativne privredne subjekte
.
.
06.11.2023.
Obavještenje - Obrasci Izvještaja o utrošku sredstava po Javnom pozivu 2023. godine
.
.
27.09.2023.
UNDP: GED - Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava malim i srednjim preduzećima (MSP) u BiH
.
.
18.08.2023.
Održana panel diskusija: Kako uspostaviti uspješnu i dugoročnu poslovnu saradnju s dijasporom?
.
.
17.08.2023.
Obavještenje za korisnike poticajnih sredstava Ministarstva privrede HNK - Revidirani zahtjevi
.
 
 
         
  Naslovna
Javni konkursi
Pitanja i odgovori
Arhiva vijesti
Kontakt

Linkovi
Ministarstvo
Djelokrug i osnovni dokumenti
Šema organizacije
Ministar
Savjetnik ministra
Sektori u ministarstvu
Kabinet ministarstva
Sektor za razvoj male privrede
Sektor industrije, energetike i rudarstva
Sektor poduzetništva i obrta
Inspektorat
Zakonska regulativa
Zakoni
Dokumenti
Pravilnici
Ostala preuzimanja

         
.
Ministarstvo privrede/gospodarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona
Copyright 2014 | Sva prava pridržana