OBAVJEŠTENJE O IZMJENAMA ZAKONA O GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA

24.12.2019.

Dana 17.12.2019. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima Hercegovačko – neretvanskog kantona („Službene novine HNK“, broj: 8/19).
Članom 14. navedenog zakona propisano je slijedeće:


„(1) Privredno društvo – investitor koje je, danom stupanja na snagu ovog Zakona, izvršilo detaljna geološka istraživanja na osnovu odobrenja za izvođenje geoloških istraživanja, a nije izradilo elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralne sirovine i/ili nije nakon izrade elaborata podnijelo Ministarstvu zahtjev za izdavanje rješenja kojim se potvrđuje količina i kvalitet minerlane sirovine, obavezno je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona Ministarstvu dostaviti elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralne sirovine i zahtjev za izdavanje rješenja kojim se potvrđuje količina i kvalitet mineralne sirovine.
(2) U slučaju da privredno društvo – investitor iz stava (1) ovog člana ne postupi po odredbi stava (1) ovog člana, smatrat će se da je odustalo od geoloških istraživanja koja su mu bila ododbrena.
(3) Privredno društvo – investitor koje, danom stupanja na snagu ovog Zakona, ima rješenje o potvrđivanju količina i kvalitete mineralne sirovine, a Ministarstvu nije podnijelo prijedlog za dodjelu koncesije za eksploataciju mineralne sirovine na koju se to rješenje odnosi u roku od dvije godine od dana pravosnažnosti rješenja, ili ako je podnio prijedlog za dodjelu koncesije i po provedenom postupku mu se nije dodijelila koncesija, obavezno je u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona Ministarstvu dostaviti prijedlog za dodjelu koncesije za eksploataciju mineralne sirovine na koju se to rješenje odnosi.
(4) U slučaju da privredno društvo – investitor iz stava (3) ovog člana ne postupi po odredbi stava (3) ovog člana, Ministarstvo će postupiti po odredbama člana38a. Zakona.
(5) Ministarstvo će rješenjem utvrditi prestanak važenja rješenja o potvrđivanju količina i kvalitete mineralne sirovine onom privrednom društvu – investitoru kojem se ne dodijeli koncesija po provedenom postupku dodjele koncesije koji je započet prije stupanja na snagu ovog Zakona.“

Član 38a. Zakona glasi:
(1) Rješenje o potvrđivanju količina i kvalitete mineralne sirovine prestaje važiti ako privredno društvo – invesititor u roku od dvije godine od dana pravosnažnosti rješenja ne podnese nadležnom organu prijedlog za dodjelu koncesije za eksploataciju mineralne sirovine na koju se to rješenje odnosi, kao i ako mu se po provedenom postupku za dodjelu koncesije ne dodijeli koncesija.
(2) Prestanak važenja rješenja o potvrđivanju količina i kvalitete mineralne sirovine utvrđuje se rješenjem koje donosi Ministarstvo.
(3) Elaborat na osnovu kojeg su potvrđene količine i kvalitet mineralne sirovine rješenjem iz stava (1) ovog člana, ne može biti predmet ponovne revizije, niti osnov za provođenje postupka izdavanja rješenja kojim se potvrđuje količina i kvalitet mineralne sirovine niti postupka ustupanja rezultata izvedenih geoloških istraživanja drugom privrednom društvu – investitoru.

OBAVJEŠTENJE O IZMJENAMA ZAKONA O GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA

24.12.2019.

Dana 17.12.2019. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima Hercegovačko – neretvanskog kantona („Službene novine HNK“, broj: 8/19).
Članom 14. navedenog zakona propisano je slijedeće:


„(1) Privredno društvo – investitor koje je, danom stupanja na snagu ovog Zakona, izvršilo detaljna geološka istraživanja na osnovu odobrenja za izvođenje geoloških istraživanja, a nije izradilo elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralne sirovine i/ili nije nakon izrade elaborata podnijelo Ministarstvu zahtjev za izdavanje rješenja kojim se potvrđuje količina i kvalitet minerlane sirovine, obavezno je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona Ministarstvu dostaviti elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralne sirovine i zahtjev za izdavanje rješenja kojim se potvrđuje količina i kvalitet mineralne sirovine.
(2) U slučaju da privredno društvo – investitor iz stava (1) ovog člana ne postupi po odredbi stava (1) ovog člana, smatrat će se da je odustalo od geoloških istraživanja koja su mu bila ododbrena.
(3) Privredno društvo – investitor koje, danom stupanja na snagu ovog Zakona, ima rješenje o potvrđivanju količina i kvalitete mineralne sirovine, a Ministarstvu nije podnijelo prijedlog za dodjelu koncesije za eksploataciju mineralne sirovine na koju se to rješenje odnosi u roku od dvije godine od dana pravosnažnosti rješenja, ili ako je podnio prijedlog za dodjelu koncesije i po provedenom postupku mu se nije dodijelila koncesija, obavezno je u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona Ministarstvu dostaviti prijedlog za dodjelu koncesije za eksploataciju mineralne sirovine na koju se to rješenje odnosi.
(4) U slučaju da privredno društvo – investitor iz stava (3) ovog člana ne postupi po odredbi stava (3) ovog člana, Ministarstvo će postupiti po odredbama člana38a. Zakona.
(5) Ministarstvo će rješenjem utvrditi prestanak važenja rješenja o potvrđivanju količina i kvalitete mineralne sirovine onom privrednom društvu – investitoru kojem se ne dodijeli koncesija po provedenom postupku dodjele koncesije koji je započet prije stupanja na snagu ovog Zakona.“

Član 38a. Zakona glasi:
(1) Rješenje o potvrđivanju količina i kvalitete mineralne sirovine prestaje važiti ako privredno društvo – invesititor u roku od dvije godine od dana pravosnažnosti rješenja ne podnese nadležnom organu prijedlog za dodjelu koncesije za eksploataciju mineralne sirovine na koju se to rješenje odnosi, kao i ako mu se po provedenom postupku za dodjelu koncesije ne dodijeli koncesija.
(2) Prestanak važenja rješenja o potvrđivanju količina i kvalitete mineralne sirovine utvrđuje se rješenjem koje donosi Ministarstvo.
(3) Elaborat na osnovu kojeg su potvrđene količine i kvalitet mineralne sirovine rješenjem iz stava (1) ovog člana, ne može biti predmet ponovne revizije, niti osnov za provođenje postupka izdavanja rješenja kojim se potvrđuje količina i kvalitet mineralne sirovine niti postupka ustupanja rezultata izvedenih geoloških istraživanja drugom privrednom društvu – investitoru.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž