Opis poslova

Kabinet Ministarstva obavlja protokolarne poslove za ministra u vezi s realizacijom programa aktivnosti ministra, poslovi u vezi odnosa sa sredstvima javnog priopštavanja i internog informisanja, poslovi u vezi s osiguranjem pravodobne dostave materijala za Vladu i Skupštinu Kantona, izrađuje izvještaje o ostvarivanju plana rada Ministarstva; poslove planiranja i razvoja informacijskog sistema u Ministarstvu, utvrđuje strategiju korištenja resursa i informacijskog sistema, prikuplja, obrađuje i distribuira podatke, prati korištenje resursa, analizira rezultate primjene računara i opreme instalirane u Ministarstvu, izrađuje plan i program informatičkog osposobljavanja službenika i pripravnika Ministarstva, utvrđuje i ostvaruje potrebe povezivanja s drugim ministarstvima i organima uprave, održava WEB stranice Ministarstva s uključenjem na Internet, izrađuje softwere za potrebe Ministarstva.


Kabinet vodi drugostepeni upravni postupak, provodi upravni nadzor u područjima iz djelokruga Ministarstva, učestvuje u pripremi izrade zakona i drugih propisa u saradnji s drugim organizacijskim jedinicama, ostvaruje saradnju s organima jedinica lokalne samouprave glede primjene zakona i drugih propisa, izradi uvjerenja, potvrda i druge akte, sarađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja, odgovora na predstavke i pritužbe građana u odnosu na upravni postupak, obavlja kadrovske poslove, prati i provodi mjere kadrovske politike Ministarstva, obavlja poslove oko izbora kandidata za prijem u radni odnos, raspored službenika i pripravnika, učestvuje u izradi i realizaciji programa stručnog usavršavanja, prati statusna prava radnika i njihov rad, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga skladno zakonu i drugim propisima.
Također obavlja finansijske, računovodstvene i opće poslove za potrebe Ministarstva, a koje se odnose na realizaciju rada i aktivnosti ministra, a posebno: organizuje rad računovodstveno-finansijskog poslovanja skladno zakonskim odredbama i posebnim napucima ovlaštenih organa, planira godišnja finansijska sredstva na nivou Ministarstva, te po potrebi predlaže i izrađuje preraspodjelu planova; izrađuje mjesečne izvještaje o utrošenim sredstvima po svim pozicijama proračuna i mjestu nastajanja, izrađuje kvartalne i unutar kvartalnih, mjesečne finansijske planove skladno odobrenim sredstvima za fiskalnu godinu,, prati izvršenje finansijskog plana proračuna, te obavlja usklađivanja primljenih sredstava po skupinama, podskupinama i odjeljcima računa računskoga plana, vodi i iskazuje podatke o stanju i promjeni imovine, obveza i izvora vlasništva, inicira pripreme i osigurava prijedloge za redoviti godišnji popis materijalne imovine, izrađuje godišnje i polugodišnje finansijske izvještaje, prati zakonske propise iz područja finansijsko-računovodstvenog poslovanja; kontroliše naloge za subvencije te daje nalog za plaćanje istih; gotovinske isplate, obavlja obračun i likvidira putne naloge za službena putovanja, obračunava plaće i naknade radnicima, organizuje način internog zaduživanja radnika s materijalnom imovinom, obračunava ugovore o djelu i obavlja plaćanje obaveza po istoj osnovi; prati namjensko trošenje proračunskih sredstava odobrenih Ministarstvu, kontroliše usklađenost nabavke roba i usluga skladno zakonskim propisima; sudjeluje u izradi finansijskih i drugih izvještaja, kontroliše tehničku i finansijsku obradu zahtjeva za dodjelu potpora i subvencija iz ovlasti Ministarstva; obavlja poslove urudžbiranja, otpreme pošte i neposredne dostave pošte, poslove službenih putovanja za potrebe Ministarstva, poslove ekonomata, obavlja poslove prepisa i umnožavanja materijala, te tehničke i pomoćno tehničke poslove.

Opis poslova

Kabinet Ministarstva obavlja protokolarne poslove za ministra u vezi s realizacijom programa aktivnosti ministra, poslovi u vezi odnosa sa sredstvima javnog priopštavanja i internog informisanja, poslovi u vezi s osiguranjem pravodobne dostave materijala za Vladu i Skupštinu Kantona, izrađuje izvještaje o ostvarivanju plana rada Ministarstva; poslove planiranja i razvoja informacijskog sistema u Ministarstvu, utvrđuje strategiju korištenja resursa i informacijskog sistema, prikuplja, obrađuje i distribuira podatke, prati korištenje resursa, analizira rezultate primjene računara i opreme instalirane u Ministarstvu, izrađuje plan i program informatičkog osposobljavanja službenika i pripravnika Ministarstva, utvrđuje i ostvaruje potrebe povezivanja s drugim ministarstvima i organima uprave, održava WEB stranice Ministarstva s uključenjem na Internet, izrađuje softwere za potrebe Ministarstva.


Kabinet vodi drugostepeni upravni postupak, provodi upravni nadzor u područjima iz djelokruga Ministarstva, učestvuje u pripremi izrade zakona i drugih propisa u saradnji s drugim organizacijskim jedinicama, ostvaruje saradnju s organima jedinica lokalne samouprave glede primjene zakona i drugih propisa, izradi uvjerenja, potvrda i druge akte, sarađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja, odgovora na predstavke i pritužbe građana u odnosu na upravni postupak, obavlja kadrovske poslove, prati i provodi mjere kadrovske politike Ministarstva, obavlja poslove oko izbora kandidata za prijem u radni odnos, raspored službenika i pripravnika, učestvuje u izradi i realizaciji programa stručnog usavršavanja, prati statusna prava radnika i njihov rad, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga skladno zakonu i drugim propisima.
Također obavlja finansijske, računovodstvene i opće poslove za potrebe Ministarstva, a koje se odnose na realizaciju rada i aktivnosti ministra, a posebno: organizuje rad računovodstveno-finansijskog poslovanja skladno zakonskim odredbama i posebnim napucima ovlaštenih organa, planira godišnja finansijska sredstva na nivou Ministarstva, te po potrebi predlaže i izrađuje preraspodjelu planova; izrađuje mjesečne izvještaje o utrošenim sredstvima po svim pozicijama proračuna i mjestu nastajanja, izrađuje kvartalne i unutar kvartalnih, mjesečne finansijske planove skladno odobrenim sredstvima za fiskalnu godinu,, prati izvršenje finansijskog plana proračuna, te obavlja usklađivanja primljenih sredstava po skupinama, podskupinama i odjeljcima računa računskoga plana, vodi i iskazuje podatke o stanju i promjeni imovine, obveza i izvora vlasništva, inicira pripreme i osigurava prijedloge za redoviti godišnji popis materijalne imovine, izrađuje godišnje i polugodišnje finansijske izvještaje, prati zakonske propise iz područja finansijsko-računovodstvenog poslovanja; kontroliše naloge za subvencije te daje nalog za plaćanje istih; gotovinske isplate, obavlja obračun i likvidira putne naloge za službena putovanja, obračunava plaće i naknade radnicima, organizuje način internog zaduživanja radnika s materijalnom imovinom, obračunava ugovore o djelu i obavlja plaćanje obaveza po istoj osnovi; prati namjensko trošenje proračunskih sredstava odobrenih Ministarstvu, kontroliše usklađenost nabavke roba i usluga skladno zakonskim propisima; sudjeluje u izradi finansijskih i drugih izvještaja, kontroliše tehničku i finansijsku obradu zahtjeva za dodjelu potpora i subvencija iz ovlasti Ministarstva; obavlja poslove urudžbiranja, otpreme pošte i neposredne dostave pošte, poslove službenih putovanja za potrebe Ministarstva, poslove ekonomata, obavlja poslove prepisa i umnožavanja materijala, te tehničke i pomoćno tehničke poslove.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž