Organizacija i opis poslova

Postoje četiri vrste inspekcija, i to:

  • Rudarska inspekcija
  • Geološka inspekcija
  • Elektro-energetska inspekcija
  • Inspekcija posuda pod tlakom
  • Inspekcija za obrt


KANTONALNI RUDARSKI INSPEKTOR

Opis poslova

Vrši inspekcijski kontrolu nad izvršavanjem zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti; Poduzima upravne i druge mjere u okviru zakonom danih ovlaštenja; Poduzima odgovarajuće preventivne irepresivne mjere; Donosi prvostepena rješenja iz svoje nadležnosti; Rješava u drugom stepenu kad je to zakonom određeno; Pruža stručnu pomoć i daje stručna uputstva nižim nivoima inspekcije kad je to zakonom određeno; Obavlja i druge poslove skladno zakonu.
Predmet nadzora rudarskog inspektora
-Program i istraživanja; Elaborat o rezervama mineralne sirovine; Mjere zaštite na radu i zaštita okoliša, sigurnost objekata i ljudi; Izrada geoloških karata; Nadzor nad izvršenjem tehničke kontrole; Tehnička i druga dokumentacija o geološkim istraživanjima; Evidencija o rezervama mineralne sirovine; Organiziranje geološke službe; Istražni prostor i izvođenje detaljnih geoloških istraživanja; Odobrenje za istraživanje; Evidencija o izvađenim količinama mineralne sirovine pri istražnim radovima; Godišnji izvještaj o rezultatima istraživanja; Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralnih sirovina; Odobrenje za eksploataciju mineralnih sirovina; Rudarski objekti, postrojenja i uređaji; Rudarski programi, projekti i planovi; Odobrenje za izvođenje radova po glavnom rudarskom projektu; Rudarska mjerenja i rudarski planovi; Mjere zaštite; Stručna sprema radnika koji rukovode tehničkim poslovima.
KANTONALNI GEOLOŠKI INSPEKTOR
Opis poslova
Vrši inspekcijski kontrolu nad izvršavanjem zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti; Poduzima upravne i druge mjere u okviru zakonom danih ovlaštenja; Poduzima odgovarajuće preventivne i represivne mjere; Donosi prvostepena rješenja iz svoje nadležnosti; Rješava u drugom stepenu kad je to zakonom određeno; Pruža stručnu pomoć i daje stručna uputstva nižim nivoima inspekcije kad je to zakonom određeno; Obavlja i druge poslove skladno zakonu.

KANTONALNI INSPEKTOR ZA ELEKTROENERGETIKU

Opis poslova

Vrši inspekcijski kontrolu nad izvršavanjem zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti; Poduzima upravne i druge mjere u okviru zakonom danih ovlaštenja; Poduzima odgovarajuće preventivne i represivne mjere; Donosi prvostepena rješenja iz svoje nadležnosti; Rješava u drugom stepenu kad je to zakonom određeno; Pruža stručnu pomoć i daje stručna uputstva nižim nivoima inspekcije kad je to zakonom određeno; Obavlja i druge poslove skladno zakonu.
Predmet nadzora elektroenergetskog inspektora
Poslovi inspekcijskog nadzora iz oblasti elektro-energetike vrši se kod proizvođača opreme, vlasnika energetskih objekata i postojenja, izvođača radova i korisnika elektroenergetskih objekata, postrojenja i uređaja koji s električnim instalacijama čine tehnološku cjelinu i namjenjeni su za proizvodnju, prijenos, distribuiranje i korištenje električne energije.
Inspekcijski nadzori vrše se prilikom planiranja, projektiranja, proizvodnje, izgradnje, rekonstruiranja (rekonstrukcijom elektroenergetskih objekata ne smatra se:
-zamjena strojeva i uređaja bez promjene snage i napona; zamjena vodiča nadzemnih vodova s vodičima istog presjeka ili za jedan presjek više poštujući tehničke propise; zamjena jednog ili više stubova; zamjena energetskih kablova bez promjene naponskog nivoa; ugradnja uređaja u postojeće objekte kojima se osigurava upravljanje, signalizacija i zaštita; izvođenje drugih radova koje propisom utvrdi nadležno ministarstvo), remonta elektroenergetskih objekata i postrojenja, ugrađivanja električnih uređaja, instalacija i trošila i njihove uporabe.
Nadzori obuhvaćaju kontrolu kvaliteta električne energije, uporabu i održavanje elektroenergetskih objekata, tehničke ispravnosti, pogonske spremnosti, sigurnosti pogona, pogonskog i drugog osoblja, racionalne uporabe električne energije.
Kantonalni inspektor vrši nadzor nad:
-elektroenergetskim objektima i postrojenjima za proizvodnju električne energije snage do 3,5 MVA; elektroenergetskim objektima i postrojenjima za prijenos i distribuiranje električne energije napona do 35 kV; elektroenergetskim objektima i postrojenjima napona 20 i 10 kV, koja se nalaze u objektima koji im pripadaju po mjerodavnosti i čiji je primarni napon do 35 kV; potrošačima električne energije snage do 3,5 MVA; tehničkim upravljanjem elektroenergetskim sustavom; korisnicima električne energije priključenim na prenosnu mrežu napona do 35 kV.

KANTONALNI TERMOENERGETSKI INSPEKTOR

Opis poslova

Vrši inspekcijsku kontrolu nad izvršavanjem zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti; Poduzima upravne i druge mjere u okviru zakonom danih ovlaštenja; Poduzima odgovarajuće preventivne i represivne mjere; Donosi prvostepena rješenja iz svoje nadležnosti; Pruža stručnu pomoć i daje stručna uputstva nižim nivoima inspekcije kad je to zakonom određeno; Obavlja i druge poslove skladno zakonu.
Predmet nadzora termoenergetskog inspektora:
toplane kantonalnog značaja snage do 15 MW; industrijske kotlovnice-toplane snage do 15 MW; termoenergetska postrojenja, uređaji i posude pod pritiskom termoelektrana i energana ukupne nominalne snage generatora do 1,5 MW; rezervoari komprimiranog zraka, kao i spremnici za tečne plinove zapremine do 30 m³; ispitivanja kod proizvođača, uvoznika i korisnika; izdavanje rješenja za odobrenje: projektne dokumentacije, konstrukcija,rekonstrukcija, uvjerenja za upotrebu opremei uređaja županijskog zanačaja; naftovodi i plinovodi kao i postrojenja i uređaji koji su sastavni dio istih, a koji su od županijskog značaja.
U sklopu ovih aktivnosti vrše se redovni i vanredni pregledi.
U redovne preglede spadaju: spoljni pregled, unutrašnji pregled i ispitivanje hladnim vodenim tlakom .Ovi pregledi se vrše u zakonom propisanim terminima.
Vanredni pregledi se vrše ako je postrojenje bilo van pogona dvije i više godina, ako je postrojenje bilo u požaru i ako je postrojenje oštećeno i zahtjeva opravke. Veličina opravki regulisana je tehničkim propisima.
Kod toplovodnih kotlova vrše se samo spoljni pregledi.
Korisnik postrojenja je dužan obavijestiti inspekciju o terminu unutrašnjih pregleda i ispitivanja hladnim vodenim tlakom, oštečenjima na postrojenju, stavljanju postrojenja van pogona, premještanju postrojenja, promjeni energenta ili bilo kakvim drugim radovima.
Nakon ispitivanja hladnim vodenim tlakom termoenergetskih postrojenja i posuda pod tlakom, inspektor izdaje ispravu i rješenje kojima se odobrava upotreba postrojenja i posuda pod tlakom.
Ispitivanje hladnim vodenim tlakom, na području HNK/Ž, mogu vršiti ovlaštene institucije koje su tehnički i kadrovski osposobljene i imaju odobrenje od FMERI-a.
Nakon ispitivanja hladnim vodenim tlakom, ovlaštena institucija izdaje korisniku uvjerenje o ispitivanju, a na osnovu kojeg inspektor izdaje rješenje i ispravu kojima se odobrava upotreba postrojenja pod pritiskom.
Ispitivanje može vršiti i korisnik pod nadzorom inspektora postrojenja pod tlakom.
Inspektor postrojanja pod tlakom vrši kontrolu pokretnih boca za propan-butan plin na prodajnim mjestima i u punionicama plina.
U promet se mogu stavljati boce za propan-butan plin koje su atestirane hladnim vodenim tlakom koji se vrši svakih 5 godina i koje nisu starije od 30 godina.

KANTONALNI INSPEKTOR ZA OBRT


Opis poslova

Vrši inspekcijski nadzor u primjeni zakonskih propisa i drugih općih akata iz oblasti obrta, poduzima mjere i aktivnosti na sprječavanju kršenja propisa; Vrši neposredni inspekcijski nadzor u obrtničkim objektima; Poduzima propisane represivne i preventivne mjere; Donosi prvostepena rješenja i poduzima mjere u cilju osiguravanja provođenja tih rješenja; Kontroliše vođenje propisane evidencije u obrtu; Vrši nadzor nad primjenom propisa vezanih za zaštitu industrijske proizvodnje, znaka, štambilja i oznake proizvođača u prometu; Vrši nadzor nad promjenom propisa o minimalno-tehničkim i drugim uslovima za vršenje nadležnosti; Sačinjava izvještaje o stanju u svojoj oblasti; Skladno zakonu sarađuje s općinskim inspekcijama; Vrši i druge poslove skladno zakonu i drugim propisima.
Predmet nadzora inspektora za obrt
Odobrenje za obavljanje djelatnosti, Obrtnica, saglasnost za obavljanje posebnog obrta; Obavljanje djelatnosti obuhvaćene obrtnicom-uslovnost prostora za obavljanje određene privredne djelatnosti - tehnička opremljenost, zaštita na radu, zaštita i unapređenje čovjekove okoline, zaštita od buke, zdravstvena i sanitarna uslovnost; Prijava početka obavljanja obrta nadležnom tjelu; Isticanje tvrtke na ulazu u sjedište obrta i izdvojene prostore u skladu sa zakonom o privrednim društvima; Prijava sjedišta obrta, mjerodavnom tjelu za izdavanje obrtnice, Prijava promjena sjedišta, naziva i oznake obrta; Isticanje radnog vremena; Obavljanje obrta u vremenu u kojem je registrovan za sezonsko obavljanje obrta; Ugovore o radu zaključene sa drugim osobama koji se koriste u obavljanju obrtničkih djelatnosti; Uspostava svojstva osiguranika; Isticanje obrtnice na vidnom mjestu; Obavljanje djelatnosti skladno zakonima, propisima, dobrim poslovnim običajima i poslovnom moralu; Isticanje ovjerenog cjenovnika; Izdavanje računa o prodanoj robi, izvršenim uslugama; Garancija kvaliteta proizvoda i usluga; Uredno vođenje evidencija o obavljanju djelatnosti (KUF, KIF); Provođenje propisanih mjera zaštite na radu; Provođenje propisanih uslova pod kojim se vodi praktični dio obuke; Imenovanje poslovođe u svakom izdvojenom prostoru i ispunjavanje uslova za obavljanje djelatnosti poslovođa; Posjedovanje majstorskih ispita za odgovarajuće majstorsko zvanje; Poštovanje procedura za imenovanje privremenog poslovođe; Zakonitost postupanja tjela jedinica lokalne samouprave nadležnih za izdavanje obrtnica; Odjave obavljanja obrtne djelatnosti; Obavljanje obrta kao dopunskog zanimanja u za to određenom vremenu.

Organizacija i opis poslova

Postoje četiri vrste inspekcija, i to:

  • Rudarska inspekcija
  • Geološka inspekcija
  • Elektro-energetska inspekcija
  • Inspekcija posuda pod tlakom
  • Inspekcija za obrt


KANTONALNI RUDARSKI INSPEKTOR

Opis poslova

Vrši inspekcijski kontrolu nad izvršavanjem zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti; Poduzima upravne i druge mjere u okviru zakonom danih ovlaštenja; Poduzima odgovarajuće preventivne irepresivne mjere; Donosi prvostepena rješenja iz svoje nadležnosti; Rješava u drugom stepenu kad je to zakonom određeno; Pruža stručnu pomoć i daje stručna uputstva nižim nivoima inspekcije kad je to zakonom određeno; Obavlja i druge poslove skladno zakonu.
Predmet nadzora rudarskog inspektora
-Program i istraživanja; Elaborat o rezervama mineralne sirovine; Mjere zaštite na radu i zaštita okoliša, sigurnost objekata i ljudi; Izrada geoloških karata; Nadzor nad izvršenjem tehničke kontrole; Tehnička i druga dokumentacija o geološkim istraživanjima; Evidencija o rezervama mineralne sirovine; Organiziranje geološke službe; Istražni prostor i izvođenje detaljnih geoloških istraživanja; Odobrenje za istraživanje; Evidencija o izvađenim količinama mineralne sirovine pri istražnim radovima; Godišnji izvještaj o rezultatima istraživanja; Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralnih sirovina; Odobrenje za eksploataciju mineralnih sirovina; Rudarski objekti, postrojenja i uređaji; Rudarski programi, projekti i planovi; Odobrenje za izvođenje radova po glavnom rudarskom projektu; Rudarska mjerenja i rudarski planovi; Mjere zaštite; Stručna sprema radnika koji rukovode tehničkim poslovima.
KANTONALNI GEOLOŠKI INSPEKTOR
Opis poslova
Vrši inspekcijski kontrolu nad izvršavanjem zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti; Poduzima upravne i druge mjere u okviru zakonom danih ovlaštenja; Poduzima odgovarajuće preventivne i represivne mjere; Donosi prvostepena rješenja iz svoje nadležnosti; Rješava u drugom stepenu kad je to zakonom određeno; Pruža stručnu pomoć i daje stručna uputstva nižim nivoima inspekcije kad je to zakonom određeno; Obavlja i druge poslove skladno zakonu.

KANTONALNI INSPEKTOR ZA ELEKTROENERGETIKU

Opis poslova

Vrši inspekcijski kontrolu nad izvršavanjem zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti; Poduzima upravne i druge mjere u okviru zakonom danih ovlaštenja; Poduzima odgovarajuće preventivne i represivne mjere; Donosi prvostepena rješenja iz svoje nadležnosti; Rješava u drugom stepenu kad je to zakonom određeno; Pruža stručnu pomoć i daje stručna uputstva nižim nivoima inspekcije kad je to zakonom određeno; Obavlja i druge poslove skladno zakonu.
Predmet nadzora elektroenergetskog inspektora
Poslovi inspekcijskog nadzora iz oblasti elektro-energetike vrši se kod proizvođača opreme, vlasnika energetskih objekata i postojenja, izvođača radova i korisnika elektroenergetskih objekata, postrojenja i uređaja koji s električnim instalacijama čine tehnološku cjelinu i namjenjeni su za proizvodnju, prijenos, distribuiranje i korištenje električne energije.
Inspekcijski nadzori vrše se prilikom planiranja, projektiranja, proizvodnje, izgradnje, rekonstruiranja (rekonstrukcijom elektroenergetskih objekata ne smatra se:
-zamjena strojeva i uređaja bez promjene snage i napona; zamjena vodiča nadzemnih vodova s vodičima istog presjeka ili za jedan presjek više poštujući tehničke propise; zamjena jednog ili više stubova; zamjena energetskih kablova bez promjene naponskog nivoa; ugradnja uređaja u postojeće objekte kojima se osigurava upravljanje, signalizacija i zaštita; izvođenje drugih radova koje propisom utvrdi nadležno ministarstvo), remonta elektroenergetskih objekata i postrojenja, ugrađivanja električnih uređaja, instalacija i trošila i njihove uporabe.
Nadzori obuhvaćaju kontrolu kvaliteta električne energije, uporabu i održavanje elektroenergetskih objekata, tehničke ispravnosti, pogonske spremnosti, sigurnosti pogona, pogonskog i drugog osoblja, racionalne uporabe električne energije.
Kantonalni inspektor vrši nadzor nad:
-elektroenergetskim objektima i postrojenjima za proizvodnju električne energije snage do 3,5 MVA; elektroenergetskim objektima i postrojenjima za prijenos i distribuiranje električne energije napona do 35 kV; elektroenergetskim objektima i postrojenjima napona 20 i 10 kV, koja se nalaze u objektima koji im pripadaju po mjerodavnosti i čiji je primarni napon do 35 kV; potrošačima električne energije snage do 3,5 MVA; tehničkim upravljanjem elektroenergetskim sustavom; korisnicima električne energije priključenim na prenosnu mrežu napona do 35 kV.

KANTONALNI TERMOENERGETSKI INSPEKTOR

Opis poslova

Vrši inspekcijsku kontrolu nad izvršavanjem zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti; Poduzima upravne i druge mjere u okviru zakonom danih ovlaštenja; Poduzima odgovarajuće preventivne i represivne mjere; Donosi prvostepena rješenja iz svoje nadležnosti; Pruža stručnu pomoć i daje stručna uputstva nižim nivoima inspekcije kad je to zakonom određeno; Obavlja i druge poslove skladno zakonu.
Predmet nadzora termoenergetskog inspektora:
toplane kantonalnog značaja snage do 15 MW; industrijske kotlovnice-toplane snage do 15 MW; termoenergetska postrojenja, uređaji i posude pod pritiskom termoelektrana i energana ukupne nominalne snage generatora do 1,5 MW; rezervoari komprimiranog zraka, kao i spremnici za tečne plinove zapremine do 30 m³; ispitivanja kod proizvođača, uvoznika i korisnika; izdavanje rješenja za odobrenje: projektne dokumentacije, konstrukcija,rekonstrukcija, uvjerenja za upotrebu opremei uređaja županijskog zanačaja; naftovodi i plinovodi kao i postrojenja i uređaji koji su sastavni dio istih, a koji su od županijskog značaja.
U sklopu ovih aktivnosti vrše se redovni i vanredni pregledi.
U redovne preglede spadaju: spoljni pregled, unutrašnji pregled i ispitivanje hladnim vodenim tlakom .Ovi pregledi se vrše u zakonom propisanim terminima.
Vanredni pregledi se vrše ako je postrojenje bilo van pogona dvije i više godina, ako je postrojenje bilo u požaru i ako je postrojenje oštećeno i zahtjeva opravke. Veličina opravki regulisana je tehničkim propisima.
Kod toplovodnih kotlova vrše se samo spoljni pregledi.
Korisnik postrojenja je dužan obavijestiti inspekciju o terminu unutrašnjih pregleda i ispitivanja hladnim vodenim tlakom, oštečenjima na postrojenju, stavljanju postrojenja van pogona, premještanju postrojenja, promjeni energenta ili bilo kakvim drugim radovima.
Nakon ispitivanja hladnim vodenim tlakom termoenergetskih postrojenja i posuda pod tlakom, inspektor izdaje ispravu i rješenje kojima se odobrava upotreba postrojenja i posuda pod tlakom.
Ispitivanje hladnim vodenim tlakom, na području HNK/Ž, mogu vršiti ovlaštene institucije koje su tehnički i kadrovski osposobljene i imaju odobrenje od FMERI-a.
Nakon ispitivanja hladnim vodenim tlakom, ovlaštena institucija izdaje korisniku uvjerenje o ispitivanju, a na osnovu kojeg inspektor izdaje rješenje i ispravu kojima se odobrava upotreba postrojenja pod pritiskom.
Ispitivanje može vršiti i korisnik pod nadzorom inspektora postrojenja pod tlakom.
Inspektor postrojanja pod tlakom vrši kontrolu pokretnih boca za propan-butan plin na prodajnim mjestima i u punionicama plina.
U promet se mogu stavljati boce za propan-butan plin koje su atestirane hladnim vodenim tlakom koji se vrši svakih 5 godina i koje nisu starije od 30 godina.

KANTONALNI INSPEKTOR ZA OBRT


Opis poslova

Vrši inspekcijski nadzor u primjeni zakonskih propisa i drugih općih akata iz oblasti obrta, poduzima mjere i aktivnosti na sprječavanju kršenja propisa; Vrši neposredni inspekcijski nadzor u obrtničkim objektima; Poduzima propisane represivne i preventivne mjere; Donosi prvostepena rješenja i poduzima mjere u cilju osiguravanja provođenja tih rješenja; Kontroliše vođenje propisane evidencije u obrtu; Vrši nadzor nad primjenom propisa vezanih za zaštitu industrijske proizvodnje, znaka, štambilja i oznake proizvođača u prometu; Vrši nadzor nad promjenom propisa o minimalno-tehničkim i drugim uslovima za vršenje nadležnosti; Sačinjava izvještaje o stanju u svojoj oblasti; Skladno zakonu sarađuje s općinskim inspekcijama; Vrši i druge poslove skladno zakonu i drugim propisima.
Predmet nadzora inspektora za obrt
Odobrenje za obavljanje djelatnosti, Obrtnica, saglasnost za obavljanje posebnog obrta; Obavljanje djelatnosti obuhvaćene obrtnicom-uslovnost prostora za obavljanje određene privredne djelatnosti - tehnička opremljenost, zaštita na radu, zaštita i unapređenje čovjekove okoline, zaštita od buke, zdravstvena i sanitarna uslovnost; Prijava početka obavljanja obrta nadležnom tjelu; Isticanje tvrtke na ulazu u sjedište obrta i izdvojene prostore u skladu sa zakonom o privrednim društvima; Prijava sjedišta obrta, mjerodavnom tjelu za izdavanje obrtnice, Prijava promjena sjedišta, naziva i oznake obrta; Isticanje radnog vremena; Obavljanje obrta u vremenu u kojem je registrovan za sezonsko obavljanje obrta; Ugovore o radu zaključene sa drugim osobama koji se koriste u obavljanju obrtničkih djelatnosti; Uspostava svojstva osiguranika; Isticanje obrtnice na vidnom mjestu; Obavljanje djelatnosti skladno zakonima, propisima, dobrim poslovnim običajima i poslovnom moralu; Isticanje ovjerenog cjenovnika; Izdavanje računa o prodanoj robi, izvršenim uslugama; Garancija kvaliteta proizvoda i usluga; Uredno vođenje evidencija o obavljanju djelatnosti (KUF, KIF); Provođenje propisanih mjera zaštite na radu; Provođenje propisanih uslova pod kojim se vodi praktični dio obuke; Imenovanje poslovođe u svakom izdvojenom prostoru i ispunjavanje uslova za obavljanje djelatnosti poslovođa; Posjedovanje majstorskih ispita za odgovarajuće majstorsko zvanje; Poštovanje procedura za imenovanje privremenog poslovođe; Zakonitost postupanja tjela jedinica lokalne samouprave nadležnih za izdavanje obrtnica; Odjave obavljanja obrtne djelatnosti; Obavljanje obrta kao dopunskog zanimanja u za to određenom vremenu.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž