Inspektorat

Inspektorat kao temeljna organizacijska jedinica Ministarstva obavlja poslove i zadatke inspekcijskog nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa i općih akata iz djelokruga rada Ministarstva, vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim pregledima; provodi nadzor nad radom općinskih inspekcija skladno zakonu, sarađuje s njima i pruža im potrebnu stručnu pomoć, usmjerava i koordinira njihov rad u vršenju pojedinih poslova inspekcijskog nadzora, izrađuje obavezne stručne naputke za pravilnu primjenu propisa; sarađuje s resornim sektorima Ministarstva, drugim organima uprave i drugim subjektima o pitanjima od značaja za djelotvorno provođenje zakona, drugih propisa i općih akata nad čijim se provođenjem vrši inspekcijski nadzor; priprema i izrađuje planove rada i izvještaje o radu te obavlja poslove koji se odnose na pripreme teza, nacrta i prijedloga zakonskih i drugih propisa iz djelokruga rada Ministarstva, skladno zakonu i drugim propisima.
Uz poslove utvrđene ovim pravilnikom organizacijske jedinice obavljaju i druge poslove koje im povjeri ministar, u skladu sa zakonom.

Inspektorat

Inspektorat kao temeljna organizacijska jedinica Ministarstva obavlja poslove i zadatke inspekcijskog nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa i općih akata iz djelokruga rada Ministarstva, vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim pregledima; provodi nadzor nad radom općinskih inspekcija skladno zakonu, sarađuje s njima i pruža im potrebnu stručnu pomoć, usmjerava i koordinira njihov rad u vršenju pojedinih poslova inspekcijskog nadzora, izrađuje obavezne stručne naputke za pravilnu primjenu propisa; sarađuje s resornim sektorima Ministarstva, drugim organima uprave i drugim subjektima o pitanjima od značaja za djelotvorno provođenje zakona, drugih propisa i općih akata nad čijim se provođenjem vrši inspekcijski nadzor; priprema i izrađuje planove rada i izvještaje o radu te obavlja poslove koji se odnose na pripreme teza, nacrta i prijedloga zakonskih i drugih propisa iz djelokruga rada Ministarstva, skladno zakonu i drugim propisima.
Uz poslove utvrđene ovim pravilnikom organizacijske jedinice obavljaju i druge poslove koje im povjeri ministar, u skladu sa zakonom.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž