Ministar

Radom Ministarstva rukovodi ministar koji se imenuje i smjenjuje u skladu sa zakonom. O svim bitnim pitanjima iz djelokruga Ministarstva odlučuje ministar. Sve akte iz nadležnosti ministarstva potpisuje ministar. Ministar posebnim rješenjem može ovlastiti i duge državne službenike da potpisuju određene pojedinačne akte.
Ministar, u skladu sa zakonom, predstavlja i zastupa Ministarstvo, te rukovodi njegovim radom, a naročito:

 • provodi odluke i zaključke Vlade kantona,
 • donosi provedbene propise kad je na to zakonom ili drugim propisom ovlašten,
 • predlaže vladi nacrte i prijedloge propisa iz djelokruga Ministarstva,
 • brine o zakonitom i blagovremenom izvršavanju zakona i drugih propisa, te o pitanjima od zajedničkog interesa,
 • osigurava suradnju Ministarstva s drugim tijelima vlasti, s nosiocima izvršne vlasti u jedinicama lokalne samouprave  i pravnim osobama koja imaju javna ovlaštenja da provode kantonalne propise, te drugim pravnim osobama,
 • prema službenicima i namještenicima poduzima mjere utvrđene zakonom i drugim propisima u slučaju povrede službene dužnosti.

Ministar poduzima i druge radnje u izvršavanju obaveza i koristi ovlaštenja utvrđena posebnim zakonom i drugim propisom.

MINISTAR - Zanin Vejzović (SDP) rođen je 1. augusta 1973. godine u Mostaru. Zvanje diplomiranog inžinjera stekao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta Džemala Bijedića u Mostaru, a zvanje magistra potom i doktora nauka na Fakultetu informacijskih tehnologija Univerziteta Džemala Bijedića u Mostaru. Radi kao vanredni profesor na Univerzitetu ''Sarajevo School of Science and Technology''. Objavio je veći broj naučnih radova.

Ministar

Radom Ministarstva rukovodi ministar koji se imenuje i smjenjuje u skladu sa zakonom. O svim bitnim pitanjima iz djelokruga Ministarstva odlučuje ministar. Sve akte iz nadležnosti ministarstva potpisuje ministar. Ministar posebnim rješenjem može ovlastiti i duge državne službenike da potpisuju određene pojedinačne akte.
Ministar, u skladu sa zakonom, predstavlja i zastupa Ministarstvo, te rukovodi njegovim radom, a naročito:

 • provodi odluke i zaključke Vlade kantona,
 • donosi provedbene propise kad je na to zakonom ili drugim propisom ovlašten,
 • predlaže vladi nacrte i prijedloge propisa iz djelokruga Ministarstva,
 • brine o zakonitom i blagovremenom izvršavanju zakona i drugih propisa, te o pitanjima od zajedničkog interesa,
 • osigurava suradnju Ministarstva s drugim tijelima vlasti, s nosiocima izvršne vlasti u jedinicama lokalne samouprave  i pravnim osobama koja imaju javna ovlaštenja da provode kantonalne propise, te drugim pravnim osobama,
 • prema službenicima i namještenicima poduzima mjere utvrđene zakonom i drugim propisima u slučaju povrede službene dužnosti.

Ministar poduzima i druge radnje u izvršavanju obaveza i koristi ovlaštenja utvrđena posebnim zakonom i drugim propisom.

MINISTAR - Zanin Vejzović (SDP) rođen je 1. augusta 1973. godine u Mostaru. Zvanje diplomiranog inžinjera stekao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta Džemala Bijedića u Mostaru, a zvanje magistra potom i doktora nauka na Fakultetu informacijskih tehnologija Univerziteta Džemala Bijedića u Mostaru. Radi kao vanredni profesor na Univerzitetu ''Sarajevo School of Science and Technology''. Objavio je veći broj naučnih radova.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž